Dotacje dla Lekarzy - MedikFinance
+48 691 895 408 info@medikfinance.pl
pożyczki dla lekarzy
Dotacje dla lekarzy - Gdzie i jak można uzyskać dofinansowanie unijne dla lekarzy?

Dotacje dla branży medycznej

Czy zastanawiałeś się czy jako przedstawiciel branży medycznej możesz uzyskać wsparcie unijne dla swojej dzielności ze środków unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020? Przeczytaj koniecznie ten artykuł aby dowiedzieć się na jakie wsparcie możesz liczyć. Mimo, że mamy już koniec 2016 roku a dofinansowania praktycznie nie ruszyły warto być czujnym aby czegoś nie przeoczyć. Chcąc uzyskać dofinansowanie warto posiadać wiedze na jakiego rodzaju projekty możemy uzyskać dofinansowanie.

Na jakie projekty będziemy mogli liczyć na otrzymanie dotacji w latach 2014-2020?

  1. Projekty zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych czy mające na celu wydłużenie aktywności zawodowej społeczeństwa.
  2. Projekty skupiające się na profilaktyce w zakresie chorób prowadzących do dezaktywacji zawodowej.
  3. Projekty realizowane przez podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz jednostki zajmujące się leczeniem dzieci a także podmioty udzielające opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Cała branża medyczna może liczyć na dofinansowania z mniejszych projektów realizowanych głównie z Regionalnych Programów Operacyjnych. W tym obszarze będzie można się starać o dofinansowanie na wyposażenie czy doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt medyczny czy też prace remontowo-budowlane niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Większe projekty mogą się zakwalifikować na dofinansowanie z programów krajowych takich jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko czy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki unijne rozdysponowywane są za pośrednictwem programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym. Każde z województw dysponuje określoną pulą, która rozdzielona jest na poszczególne działania. Podmioty medyczne będą mogły uzyskać dofinansowanie głównie w ramach trzech działań Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to działanie:

6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,

8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się,

9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

8.1 E-usługi publiczne.

Poniżej przedstawiamy pokrótce, jakie projekty objęte są wsparciem w ramach poszczególnych działań.

Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mogą pozyskać środki na wykonanie prac remontowo-budowlanych niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na wyposażenie w sprzęt medyczny. W ramach omawianego działania dofinansowane może być wdrożenie rozwiązań w zakresie IT w których wydatki na ten cel nie będą niższe niż 49 proc. wszystkich wydatków kwalifikowanych.

Z pomocy mogą skorzystać regionalne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii, jednostki zajmujące się leczeniem dzieci, a także dorosłych w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej. W szczególności o środki mogą się starać samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

O wsparcie mogą się także ubiegać podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.

W przypadku szpitali musi to być minimum 100 tys. zł na zakup sprzętu medycznego i 150 tys. zł w przypadku pozostałych działań. POZ i AOS muszą ponieść wydatki na poziomie minimum 50 tys. zł na wyposażenie w sprzęt medyczny lub 100 tys. zł na pozostałe projekty.

Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

W omawianym działaniu wsparciem objęte zostaną następujące projekty:

- wdrożenie programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające poziom zgłaszania się na badania profilaktyczne

- programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej adresowane do osób, które są najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub które mogą na ten rynek powrócić dzięki świadczeniom rehabilitacyjnym.

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

W ramach tego działania mogą uzyskać finansowanie następujące projekty:

-opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych

-działania związane z deinstytucjonalizacją opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, a także te zlokalizowane na obszarach o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług.

Działanie 8.1 E-usługi publiczne

W tym działaniu mają być przedsięwzięcia polegające na tworzeniu lub rozwoju e-usług publicznych. O środki mogą się starać podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Minimalna całkowita wartość projektu powinna wynosić 50 tys. zł, zaś dla projektów realizowanych w partnerstwie próg ten wynosi 100 tys. zł.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że środki unijne służą finansowaniu konkretnych projektów. Dlatego musimy jasno określić ramy projektu. Warto na wstępie zapoznać się z kryteriami wymienionymi w dokumentacji konkursowej. Realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych wymaga od beneficjenta zabezpieczenia środków własnych. Należy pamiętać, że dotacja nie pokrywa w 100 proc. wydatków, ponadto najczęściej wypłacana jest w formie refundacji, zadziej zaliczek. Dlatego jeżeli nie posiadamy wystarczających środków a realizację projektu warto poradzić się doradcy MedikFinance o sposobach uzyskania środków na wniesienie wkładu własnego do projektu.

1 KOMENTARZ

pożyczki dla lekarzy

Robert Radom

14 Listopada 2016 11:13

Wszystko rozumię tylko co zrobić jeżeli potrzebujemy dofinansowania na wysoką kwotę a nie mamy wystarczjącego wkłądu własnego? Jak uzyskać finansowanie skoro w moim banku powiedziano mi, ze nie posiadam zdolności kredytowej?
pożyczki dla lekarzy

MedikFinance

14 Listopada 2016 12:25

W większosci przypadków istnieje możliwosć uzyskania finansowania w oparciu o oświadczenie. Mamy w ofercie pożyczki bez okazywania dochodów dla branży medycznej.

DODAJ KOMENTARZ

Copyright © 2016 MedikFinance - All Rights Reserved